• BS Nguyễn Hữu Trâm Em

  Giám Đốc Điều Hành

 • BS. Nguyễn Tuấn

  Phó Giám Đốc Chuyên Môn

 • Trần Minh Nhựt

  Phó Giám Đốc Quản Trị

 • Huỳnh Thị Phương Thảo

  Phó Giám Đốc Tài Chính