Giá trị cốt lõi - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

 

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi

- Lợi ích của bệnh nhân

- Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện

- Tinh thần trách nhiệm cao nhất

- Tinh thần hợp tác

- Liêm minh chính trực